Giá trị cốt lõi
 
CORE VALUES / GIÁ TRỊ CỐT LÕI

           In A1, the core value of the company is enhanced, all officers and employees are understood, all thought and action are directed at maintaining and affirming the core values that the company has set out / Tại Intech Việt Nam, giá trị cốt lõi của công ty được truyền đạt và tất cả cán bộ công nhân viên đều thấu hiểu, tất cả những suy nghĩ và hành động đều hướng tới duy trì và khẳng định giá trị cốt lõi mà công ty đã đề ra.

I. Mission/ Sứ mệnh:
1. Affirm and build the new value higher than the society's / Khẳng định và xây dựng giá tri mới cao hơn của xã hội.
2. Build happiness and sustainable development of the society / Xây dựng hạnh phúc và sự phát triển bền vững của xã hội.
3. Build the organization with fair, progressive, always record and reward the efforts of individuals and collective / Xây dựng tổ chức mà ở đó công bằng, tiến bộ và luôn ghi nhận, đền đáp sự cố gắng, nỗ lực của cá nhân và tập thể.

II. Business philosophy / Triết lý kinh doanh:
1. Satisfy customers with "Product high quality - Good service - Competitive price” / Thoả mãn khách hàng bằng “Sản phẩm chất lượng – Dịch vụ tốt – Giá thành cạnh tranh”.
2. Always increase value of the product to satisfy maximum demand of customers and society / Luôn gia tăng giá trị sản phẩm nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng và xã hội.

3. Conforming the law of nature, continual effort to build the company to develop and everlast based on foundation of the individuals, collective and society development / Thuận theo quy luật tự nhiên, nỗ lực không ngừng để xây dựng công ty phát triển và trường tồn trên nền tảng các cá nhân, tập thể và xã hội cùng phát triển.
4. Profit is only as means to carry out mission and other value of the company / Lợi nhuận chỉ như là phương tiện để thực hiện sứ mệnh và các giá trị khác của công ty.

III. Commitment to implementation / Cam kết thực hiện:
1. Work and đeicate with the highest sense of responsibility / Làm việc và công hiến với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
2. Employees and organization always improve ability to build the core value / Nhân viên và tổ chức luôn nâng cao khả năng, năng lực để cùng xây dựng giá trị cốt lõi.
3. Thinking with overall but action with detail / Tư duy tổng thể nhưng hành động thì phải cụ thể.

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015
 
090 176 1511
DMCA.com Protection Status